INGLISE KEELE KURSUS
A1+A2 taseme
ÕPPEKAVA
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ

2.
Õppekava nimetused: Inglise keele A1+A2 taseme täienduskoolitus

3.
Õppekavarühm „Keeleõpe": „Inglise keel".

4.
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 160 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

5.
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Intellekt Vassiljev Kooli autorimetoodika.

6.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Sihtrühmaks on õpilased, kooliõpilased alates 12. eluaastast (6. klass) ja täiskasvanud, kes alustavad keeleõpet nullist või valdavad vähesel määral inglise keelt ja soovivad saada täiendõpet.

7.
Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel..

8.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid
9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):
 1. Mina ise ja minu pere
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus
 4. Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 5. Elukutse, amet ja töö
 6. Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 7. Teenindus ja kaubandus
 8. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 9. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 10. Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 11. Söök ja jook
 12. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõnetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 13. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
 14. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.
 15. Keskkond, ilm ja loodus
 16. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 17. Reisimine ja transport
 18. Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 19. Eluase ja kinnisvara
 20. Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 21. Enesetunne ja tervis
 22. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.
 23. Avalikud asutused
 24. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.
Grammatika:
Question words
Present tenses
Past tenses
Quantity much and many
Articles
Verb patterns
Present Perfect and Past Simple
Time clauses
Passives
First conditional
Second conditional
Present Perfect Continous
Articles
Indirect questions
Imperatives
Prepositions of direction
Prepositions of place
Used to
Must and have to
Comparative adverbs
The order of adjectives
Negative questions
Reported speech

10. Õppemeetodid:
1. Aktiivse sõnavara moodustamine koolkonna autorimeetodi järgi, mnemoonikast lähtudes.
2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (meie kooli autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (meie kooli autorimetoodika)
5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:
Iseseisev töö on mõeldud õpitu kinnistamiseks ja koosneb kodutöödest, sõnavara assimilatsioonist ja kinnistusest, grammatikaharjutustest, lugemisest, helifailide kuulamisest. Kodutööd jaotatakse vastavalt rühma kiirusele. Eriti usinad õpilased võivad paluda õpetajalt täiendavaid kodutöid.
Aeg-ajalt antakse mahukamaid kodutöid, näiteks töö teksti või sõnavaraga. Seda tüüpi kodutöödega suunatakse õpilased kasutama veebisõnastikke. Sõnavara tõhusamaks päheõppimiseks annavad nad iseseisvat tööd, mille käigus kasutatakse kooli autorimetoodika alusel välja töötatud töövihikuid ja neile lisaks loodud paberkaarte.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:
Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus).

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kolm ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:
John and Liz Soars New Headway intermediate Oxford University Press
Simon Clarke In Company intermediate Macmillan
Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life intermediate Marshall Cavendish Education
Will Forsyth Clockwise intermediate Oxford University Press
Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press
Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% kontakttundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene lõputest.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

• Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
• Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid,
menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
• Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
• Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 80% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.
Made on
Tilda