Vassiljev Intellekt Kool OÜ
INGLISE KEELE KURSUS ÕPPEKAVA

B2 - taseme
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ

2.
Õppekava nimetused: Inglise keele B2 taseme täienduskoolitus

3.
Õppekavarühm „Keeleõpe": „Inglise keel".

4.
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
192 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on kontaktõpet ja 96 tundi iseseisvat tööd.

5.
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine.
Vladimir ja Jekaterina Vassiljevi autorimetoodika.

6.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud B1 taseme eksami.

7.
Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja.

8.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
 • saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse
 • saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest
 • oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente
 • oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirj

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):
 1. Mina ja teised. Saatused ja elulood
 2. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Erinevate ankeetide täitmine.
 3. Haridus ja kultuur
  • Töö ja töösuhted
  • Teenindus ja kaubandus
 4. Vaba aeg ja ajaviide
 5. Toitlustamine
 6. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused
 7. Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima

   10. Õppemeetodid:
   1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V.Vassiljevi autorimeetodi põhjal (2700 sõnad ning väljundid).
   2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V.Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
   3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
   4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V.Vassiljevi autoriprojekt)
   5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
   6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

   11. Iseseisev töö:
   Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

   12. Õppekeskkonna kirjeldus:
   Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus).

   Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kolm ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
   Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele.

   13. Õppematerjalide loend:
   John and Liz Soars New Headway intermediate Oxford University Press
   Simon Clarke In Company intermediate Macmillan
   Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life intermediate Marshall Cavendish Education
   Will Forsyth Clockwise intermediate Oxford University Press
   Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press
   Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press
   Chris Gough English Vocabulary Organiser Language Teaching Publications
   Michael McCarthy and Felicity O' Dell English Vocabulary in Use Cambridge University Press

   14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
   Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 90% kontakttundides.

   15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

   • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
   • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid,
   menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
   • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
   • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

   16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
   Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 90% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.
   Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

   17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

   Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik inglise keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.
   Made on
   Tilda