Koolituse korraldamise kord
1. Üldsätted

1.1. Vassiljev Intellekt Kool OÜ (registrikood: 14420898) juhindub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanute koolituse valdkonna õigusaktidest, samuti teistest selle valdkonnaga seotud õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Vassiljev Intellekt Kool OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (Äriteade nr 232963; õppekavarühm: võõrkeeled ja kultuurid), mis korraldab eesti- ja inglisekeelset õpet.

1.4. Õppetöö toimub ruumides, mis asuvad järgmistel aadressidel: Punane 16/1, Punane 6 Tallinn, Harjumaa, samuti muudes õppetööks sobivates tunnitasu alusel renditud ruumides või õppeasutuse tellija ruumides. koolitust.

1.5. Koolitused viiakse läbi koolituskalendri alusel, mis on avaldatud Vassiljev Intellekt Kool veebilehel aadressil https://vikool.ee/
1.6. Avatud kursused toimuvad aastaringselt. Ettevõtete ja asutuste sisesed kursused viiakse läbi individuaalse õppekava alusel, lähtudes ettevõtte ja üliõpilaste vajadustest.

1.7. Keele intensiivkursused vene keele baasil toimuvad rühma- ja individuaalkoolituse raames.

1.8. Kursuse kestuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.9. Vassiljev Intellekt Kool OÜ ärikeeleks on eesti või vene keel.

1.10. Koolituse põhidokument on õppekava, mis määratleb:

• õppekava nimetus;

• õppekavarühm;

• õpitulemused;

• koolituse alustamise tingimused, kui need on õpitulemuste saavutamise eelduseks;

• koolituse kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

• koolituse sisu;

• õpikeskkonna kirjeldus;

• koolitusmaterjalide loetelu, kui õppekava jaoks on ette nähtud koolitusmaterjalid;

• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpetamise või töökogemuse kirjeldus.

2. Vassiljev Intellekt Kool OÜ täiendusõppe vormid:

2.1. Rühmatreeningud – st. keeleõppe vorm 6-10 inimesest koosnevas sarnase keeleoskustasemega rühmas.

2.2. Koolitus minirühmades – st. õppevorm, kus keelt õpib samaaegselt 4–5 sarnase keeleoskustasemega õpilast.

2.3. Individuaalne koolitus – st. õppevorm, kus keelt õpib korraga 1-2 õpilast.

2.4. ONLINE koolitus – st. kaugõpe, milles tunnid viiakse läbi internetiteenuste Zoom või Skype abil.

2.5. Intensiivkursused – 10-nädalane eesti keele koolitusprogramm 6-10 inimese sarnase keeleoskustasemega grupis.

2.6. Ettevõttesisesed või organisatsioonisisesed keelekursused – Vassiljev Intellekt Kool pakub ettevõttesisest keeleõppeteenust, kohandades vajadusel keeleõppekursuste õppekava iga ettevõtte spetsiifilistest vajadustest lähtuvalt.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Vassiljev Intellekt Kool OÜ kogub järgmisi õpilaste andmeid:

• Nimi

• kontaktnumber

• e-posti aadress mail

• isikukood

3.2. Isikukoode on vaja tõendi või tõendi jaoks, samuti õpilase Maksu- ja Tolliametis õppimise kulude deklareerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse artiklile 6.

4. Registreerimine koolitusele ja grupi täitumisele:

4.1. Kursusele tuleb eelregistreerida. Registreeruda saab Vassiljev Intellekt Kooli kodulehel https://vikool.ee/ või telefonil +372 56884177 või 58087113.

4.2. Internetis registreerumisel saadetakse e-posti aadressile registreerimise kinnitus. e-mail, mis sisestatakse registreerimisel avalehel olevale registreerimisvormile.

4.3. Koolitusele registreerimise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne koolituse algust.

4.4. Õpilased registreerusid kursustele hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust e-posti teel. Posti teel saadetakse kinnitus koolituse täpse aja ja koha ning koolituse kestusega.

4.5. Üliõpilasel on õigus saada lisainfot Vassiljev Intellekt Kooli töötajatelt, kelle kontaktid on kättesaadavad kodulehel https://vikool.ee/

5. Rühmavarustus

5.1. Õpperühmade moodustamise aluseks Vassiljev Intellekt Koolis on üliõpilaste keeleoskuse tase kursuse alguses, samuti üliõpilaste eelistused kursuse ajastuse osas.

5.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalevate õpilaste nimekiri, s.o. õpperühma nimekiri.

5.3. Treeningutega saavad alustada need osalejad, kes on eelnevalt registreerunud ja oma keeleoskuse taseme kindlaks teinud.

5.4. Inimesega, kes asub õppima Vassiljev Intellekt Kooli, sõlmitakse koolitusleping.

5.5. Õpiväljundid saavutanud ja arvestuse sooritanud osalejale väljastatakse tunnistus. Atesteerimisel mitteosalenud või arvestust mitteläbinud osalejale väljastatakse tunnistus.

5.6. Tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.

5.7. Õppetasu tasumine arve alusel, mis väljastatakse nädala jooksul enne õppetöö algust. Arve saadetakse meilile. mail. Arve tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtpäevaks.

5.8. Õppetasu saab tasuda osadena, mille suurus ja tasumise tingimused on fikseeritud koolituslepingus.

5.9. Vassiljev Intellekt Kool ei väljasta tõendit ega tõendit koolitusel osalemise kohta, kui õppetasu ei ole täies ulatuses tasutud või õppija ei ole täitnud koolituslepingust tulenevaid kohustusi.

6. Vassiljev Intellekt Kool kohustub:

6.1. Keelerühmad komplekteerida vastavalt õpilaste keeleoskustasemele.

6.2. Keelekursusi läbi viia vastavalt kursuse õppekavale.

6.3. Pidage klasside üle arvestust.

6.4. Õpetaja haiguse tõttu või muul põhjusel pidamata jäänud tunnid läbida eelneval kokkuleppel õpilastega neile sobival ajal.

6.5. Vassiljev Intellekt Koolil on õigus õppetöö katkestamise korral üliõpilastele kursuse tasusid mitte tagastada.

6.6. Vassiljev Intellekt Koolil on õigus jätta kursusegrupp avamata, kui kursusele registreerunute arv on väiksem kui planeeritud grupi suurus.

6.7. Vassiljev Intellekt Koolil on õigus muuta kursuste mahtu ja hinda, teavitades sellest rühma liikmeid, kui õpperühma registreerunute arv jääb oodatust väiksemaks.

6.8. Vassiljev Intellekt Kool ei tasaarvesta nende tundide maksumust, kus õpilane puudus.

7. Õpilane kohustub:

7.1. Osaleda kursusel, millele ta on registreerunud või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma osalemist kinnitanud.

7.2. Tasuda õigeaegselt keelekursuste maksumus Vassiljev Intellekt Kooli poolt väljastatud arve alusel.

7.3. Õpilasel on õigus tasuda keelekursuste eest osamaksetena (maksimaalselt kolmes osas) lähtudes konkreetsest Vassiljev Intellekt Kooli poolt kinnitatud maksegraafikust.

7.4. Õpilasel on õigus keelduda keelekursustel osalemisest kahe nädala jooksul pärast koolituse algust ja saada raha mitteläbitud tundide eest, millest on maha arvatud õppematerjalide maksumus.

7.5. Üliõpilasel on õigus saada 10% püsikliendisoodustust kursuste täishinnast, kui ta on juba viimase 5 aasta jooksul osalenud Vassiljev Intellekt Kool keelekursustel.

Made on
Tilda