EKSPRESS-KURSUS
"Eesti Pamjat"
ÕPPEKAVA
EESTI KEELE ÕPPEKAVA
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Vassiljev Intellekt Kool OÜ

2. Õppekava nimetused:
Ekspress-kursus Eesti Pamjat

3. Õppekavarühm „Keeleõpe":
„Eesti keel võõrkeelena".

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
200 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on kontaktõpet ja 120 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Vladimir Vassiljevi autorimetoodika.

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.

7. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

8.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
• saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste
suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt
• saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
• saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastat enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
• oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):
1. Inimene. Pere - 46
2. Isikulised asesõnad. – 27
3. Tervitused –12. Hüvastijätt – 23
4. Tutvumine. Jutt iseendast. – 66
5. Omastavad asesõnad – 7. Näitavad asesõnad – 5. Määrsõnad (kus? kust? kuhu?)– 74
6. Suhtlemine. Elukutse - 18
7. Viisakus - 45
8. Palve, probleemid. Abi – 51. Pretensioonid - 10
9. Omadussõnad – 40
10. Küsimussõnad – 22
11. Tegusõnad – 45
12. Restoran - 76
13. Toiduained. Menüü - 63
14. Juurviljad - 15
15. Puuviljad - 13
16. Sööginõud – 13.
17. Aeg. Nädalapäevad. Kuud. Aastaajad – 32. Määrsõnad (millal?) - 38
18. Arvsõnad – 23
19. Hotell. Eluase. Korter. Mööbel – 56
20. Isiklikud asjad - 23
21. Linn. Ehitused - 29
22. Reisimine - 34. Lennujaam - 11. Raudteejaam - 12
23. Transport - 12
24. Loodus. Ilm - 46
25. Teenindus ja kaubandus - 8
26. Riided - 50. Värvid - 10
27. Kehaosad - 27
28. Tervis - 9
Grammatika:
• Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
• Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
• Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
• Asesõna. Põhivormid.
• Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
• Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
• Küsisõnad

10. Õppemeetodid:
1. Aktiivse sõnavara õppimine kontakttundides V. Vassiljevi autorimeetodi põhjal (1200 sõnad ning väljundid).
2. Koduülesanded: sõnavara kordamine (igapäevaselt õhtu ning hommikuti), sõnavara pildistamine (V. Vassiljevi autorimetoodika), kaartidega tegutsemine.
3. Õige hääldamise kujundamine tundiajal
4. Grammatika õppimine ja lauseloomise võimekuse treenimine mõtlemisalgoritmi alusel (V. Vassiljevi autoriprojekt)
5. Audeerimine – kursuse sõnavarad on salvestatud audiofailitena, millised õpilased kuulavad koduülesandeks.
6. Dialoogid – rollimängud kontakttundides.

11. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara kordamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:
Vassiljev Intellekt Kooli õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus).
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
Õpperuumid on varustatud USB-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kooli avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internetiühendus. Vassiljev Intellekt Kooli kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:
web.meis.ee/testest
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
web.meis.ee/vaegkuuljad
http://enagueesti.ee
https://www.koob.pro/vasilyevs/

M. Pesti, H. Ahi "E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1 + A2 + B1"


14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene lõputest.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
• Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
• Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid,
menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
• Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
• Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud keelte õppemeetodi autori Vladimir Vassiljevi õpetajate ettevalmistamise kursuseid.
Made on
Tilda