Kursus
"Eesti keele A1-taseme
jõudmise koolitus"
SEE KURSUS PÕHINEB VÕÕRASÕNADE
KIIREL MEELDEJÄTMISE EKSPRESS-METOODIKAL

Selle kursuse A1 programm on sellel tasemel saadaolevatest programmidest üks kaasaegsemaid. Meie programm sisaldab ainulaadset tehnoloogiat AKTIIVSE sõnavara moodustamiseks - kõnekeele ALUSED. Sellist tehnoloogiat ei ole üheski teises koolis.
Programm sisaldab kakskümmend viis 3-tunnist õppetundi, mis toimuvad kaks korda nädalas. Üle 1000. sõna, grammatika põhitõed ja vestluse baasoskused, vaid 12. nädalaga!
See kursus sisaldab autorimetoodikaid kõnekeele alusmüüri, aktiivset sõnavara moodustavate võõrsõnade selgeks ja usaldusväärseks meeldejätmiseks.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?
Näete spetsiaalset
pilti-võtit
See on „seotud" kindla eestikeelse sõnaga ja aitab seda meelde jätta.
Värvite pilti
pliiatsitega
Samal ajal ütlete selle sõna valjusti eesti keeles.
Jätate meelde
97 sõna 100-st!

Lihtne ja tõhus – vaatate pilti, värvite selle, ütlete sõna.

KURSUS

"Eesti keele A1-taseme jõudmise koolitus"

ÕPPEKAVA


1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Vassiljev Intellekt Kool OÜ

2. Õppekava nimetused:
Eesti keele A1-taseme jõudmise koolitus

3. Õppekavarühm „Keeleõpe":
„Eesti keel võõrkeelena".

4. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid. Autorimetoodika.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtrühmaks on täiskasvanud, tudengid ja kooliõpilased alates 12. eluaastast (6. klass), kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes alustavad keeleõpinguid nullist või valdavad eesti keelt vähesel määral.
Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine.

6. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlus olukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

7. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
Kuulamine:
saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlus situatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö jm), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
Rääkimine:
saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlus ülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja ja tööd, kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
Lugemine:
loeb ja saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (kataloogid, sildid, plakatid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, muud teated avalikes kohtades);
Kirjutamine:
oskab teha märkmeid, koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

8. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus:
200 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.
A1 tase saavutatakse 200-tunnise kursusega kahel viisil:
1. Õppetöö toimub kaks korda nädalas neli akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 12 õppenädalat.
2. Õppetöö toimub kolm korda nädalas neli akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 8 õppenädalat (ekspress-kursus).

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa (arvud näitavad sõnade ning väljundide kogust aktiivses sõnavaras):
1. Inimene. Pere - 46
2. Isikulised asesõnad. – 27
3. Tervitused –12. Hüvastijätt – 23
4. Tutvumine. Jutt iseendast. – 66
5. Omastavad asesõnad – 7. Näitavad asesõnad – 5. Määrsõnad (kus? kust? kuhu?)– 74
6. Suhtlemine. Elukutse - 18
7. Viisakus - 45
8. Palve, probleemid. Abi – 51. Pretensioonid - 10
9. Omadussõnad – 40
10. Küsimussõnad – 22
11. Tegusõnad – 45
12. Restoran - 76
13. Toiduained. Menüü - 63
14. Juurviljad - 15
15. Puuviljad - 13
16. Sööginõud – 13.
17. Aeg. Nädalapäevad. Kuud. Aastaajad – 32. Määrsõnad (millal?) - 38
18. Arvsõnad – 23
19. Hotell. Eluase. Korter. Mööbel – 56
20. Isiklikud asjad - 23
21. Linn. Ehitused - 29
22. Reisimine - 34. Lennujaam - 11. Raudteejaam - 12
23. Transport - 12
24. Loodus. Ilm - 46
25. Teenindus ja kaubandus - 8
26. Riided - 50. Värvid - 10
27. Kehaosad - 27
28. Tervis - 9

Grammatika:
 • Tähestik, tähtede õigesti kirjutamine ja hääldamine. Rõhu asetused.
 • Nimisõnad: ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga, liitsõnad.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; jaatav ja eitav kõne; ma- ja da-tegevusnimi; ühendtegusõna.
 • Omadussõnad: käänamine, võrdlusastmed.
 • Asesõnad: isikulised asesõnad; omastavad asesõnad;näitavad asesõnad.
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõnade käänamine.
 • Muutumatud sõnad: sidesõnad ja määrsõnad. Sidesõnad lihtlauses. Aja-, viisi- ja kohamäärsõnad.
 • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 • Küsisõnad: küsilausete moodustamine.
 • Sõnajärg lihtlauses
 • Lihtsamad liitlaused.

10. Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osa oskusi: kuuldu mõistmist, loetust arusaamist, rääkimis- ja kirjutamisoskust. Õppemeetodi valik sõltub tunniteemast ning ülesande tüübist ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppe meetoditest kasutatakse rühma- ja paaris tööd, rollimänge, elulähedaste situatsioonide imiteerimist ning koolitajal on selles protsessis suunav ja organiseeriv funktsioon. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi. Auditoorse ja iseseisvatöö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, tehakse hääldus harjutusi, loetakse ja analüüsitakse tekste, koostatakse dialooge, kirjutatakse lühikesi kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat, vaadatakse ja analüüsitakse videoid, esitatakse küsimusi ja vastatakse küsimustele, kirjeldatakse pilte ja töötatakse online-materjalidega.
Tunnialguses koolitaja tutvustab õppijatele tunniteemat, selgitab õppijatele tunnieesmärki ning häälestab ja motiveerib õppijaid. Iseseisvatöö kohta annab koolitaja tagasisidet.
Auditoorse töökäigus tehakse ka 3-4 minutilisi pause kinesioloogiliste harjutuste tegemiseks https://youtu.be/sLOREsE6GcA. Samu harjutusi soovitatakse õppijatel teha ka kodus seoste loomiseks neuronite vahel ja mälu treenimiseks.

11. Iseseisev töö:
Kursuse iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning koosnevad koduülesannetest, sõnavara omandamisest ja kinnistamisest, grammatika harjutuste tegemisest, lugemisest, audiofailide kuulamisest. Koduülesandeid antakse vastavalt grupi kiirusele. Eriti usinatel on ka võimalik oma õpetajalt kodutööd juurde küsida.
Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt töö teksti või sõnavaraga. Sellist tüüpi koduste töödega suunatakse õppijaid veebipõhiseid sõnastikke kasutama. Sõnavara tõhusamaks õppimiseks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad meie kooli autorimetoodika alusel välja töötatud töövihikute ja nende juurde loodud paberist kaartide kasutamist.

12. Õppekeskkonna kirjeldus:
Vassiljev Intellekt Kool OÜ õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3, 4. ja 5. korrus).
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
Õpperuumid on varustatud USB-mängija-, pabertahvli-, värvipliiatsite- ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on Vassiljev Intellekt Kool OÜ -s avatud kontoriruum, kus asub kooliraamatukogu koos paljundusmasina ja printeriga. Kõikides ruumides on internet ühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Vassiljev Intellekt Kool OÜ kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutus nõuetele.
Kõigile õppijatele on ettenähtud vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks. Puhkepauside ajal on koolituse osalejatel võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed koos suhkruga, komme ning küpsiseid. Tagatud on WC kasutamine ja käte pesu võimalus.
Väljaspool Punane 16/1 ruume toimuvad koolitused viiakse läbi samadele tingimustele vastavates õpperuumides.
Tunde on võimalik võtta ka digitaalõppes Zoom keskkonnas.

13. Õppematerjalide loend:
Õppetöö baseerub koolisiseselt välja töötatud töövihikutel. Töövihikud on üles ehitatud mitme eesti keele õpiku põhjal, kasutades kõikide kursusel käsitletavate teemade parema katmise ja keeleõppe metoodikate mitmekesistamise eesmärgil ka teisi õppematerjalide allikaid. Komplekteeritud töövihikud koosnevad osaoskuste arendamist ja kinnistamist toetavatest ülesannetest ja grammatikateemadest, mis sisaldavad nii teoreetilisi kui ka praktilisi osi. Töövihikute juurde kuulub koolitajat juhendav õpetajaraamat.

Kursuse koostamisel kasutatud põhiõppematerjal:
M.Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2".
M. Simmul, I. Mangus „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1".

Lisamaterjalid:
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Eesti keel algajatele".
M. Kitsnik „Kirjuta mulle".
H. Org, Õ. Vahar „Loeme koos. Eesti keele õpet toetav materjal".
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks".
N. Remmel, J. Valgma "Eesti keele grammatika. Käsiraamat".
L. Kingisepp, P. Kärtner. „Mängime ja keel saab selgeks. Keeleõppemängude kogumik õpetajale".
J. Valgma, N. Remmel "Eesti keele grammatika"
Autori töövihikud

Veebipõhised materjalid ja testid:
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
http://enagueesti.ee/en/
https://keeleweb2.ut.ee/
https://www.eki.ee/dict/evs/
https://www.eki.ee/dict/ves/
http://web.meis.ee/testest/
https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#materjalid
https://youtu.be/sLOREsE6GcA
web.meis.ee/testest
https://harno.ee/tasemetood
https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid
https://harno.ee/kutsehariduse-oppekavad
web.meis.ee/vaegkuuljad
http://enagueesti.eehttps://www.koob.pro/vasilyevs/
https://youtu.be/sLOREsE6GcA

Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (lühikesed artiklid ajalehest või internetist, pildid, grammatika materjalid, harjutused) kogu õppetöö toimumise ajal ning antakse meie kooli autorimetoodika alusel välja töötatud töövihikuid ja nende juurde loodud paberist kaarte sõnade meeldejätmiseks ja lisamaterjale grammatika õppimiseks ja lause moodustamise harjutamiseks. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene ja/või eesti keeles ning õppemapid ja töövihikud koos lisamaterjalideja paberist kaartidega jäävad osalejatele ka pärast koolituste lõppemist.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 60% kontakttundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirma sisene A1 taseme lõputest.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
• Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
• Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid,
menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
• Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
• Kirjutamine – oskab koostada lühikest teksti.

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kooli registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Intellekt kooli juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Intellekt kooli juhataja.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele kursusi A1-tasemele läbi viivad õpetajad omavad täiskasvanutele õpetamise pikaajalist kogemust. Kõik eesti keele õpetajad on läbinud kooli originaalmeetoditel põhinevad õpetajate ettevalmistamise kursuseid.
Kursuse
kogumaksumus
rühmas

976 eurot
*** NB! ***
KURSUSE MAKSUMUS
INDIVIDUAALSES
formaadis
2500 eurot
TULEVASTE KURSUSTE AJAKAVA
A1 tasemele
ÕHTURÜHMAD
HOMMIKURÜHMAD
1. Tunnid toimuvad väikerühmades (5.-10. õpilast) nii auditooriumis (Tallinnas aadressil Punane 16/1, kolmas korrus, auditooriumid 303, 307, 309, 310) kui ka VEEBIS.

2. Tunnist puudumise korral saab selles osaleda iseseisvalt videosalvestuse abil, paralleelrühmas või eraldi tasu eest individuaalses korras.

3. Registreerumiseks kursusele, endale sobivasse rühma, tuleb täida ankeet, klõpsates sellele hüperviitele.

4. Tasu väljavalitud kursuse eest tuleb üle kanda kontole EE827700771002937497, märkides saajaks Vassiljev Intellekt Kool OÜ. Ülekande selgitusse tuleb märkida: eesti keele kursus ning oma ees- ja perekonnanimi.

5. Täiendava teabe saamiseks helistage telefonidel +372 58087113, 56884177 või kirjutage e-posti aadressile vikool.tallinn@gmail.com

Lisainfo
Alates 15. juulist 2024
kuni 07. oktoobrini 2024
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 18.30 kuni 21.30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis aadressil:
Punane 16/1, ruum 309.
Alates 15. juulist 2024
kuni 07. oktoobrini 2024
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 09:30 kuni 12:30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis aadressil:
Punane 16/1, ruum 309.
Alates 12. augustist 2024
kuni 04. novembrini 2024
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 18.30 kuni 21.30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis aadressil:
Punane 16/1, ruum 307.
Alates 12. augustist 2024
kuni 04. novembrini 2024
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 09:30 kuni 12:30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis aadressil:
Punane 16/1, ruum 307.
Kui teil on küsimusi või soovite registreeruda
sobiva kursuse saamiseks helistage telefoninumbritel
+372 58087113 või 56884177
ja meie töötajad aitavad teid hea meelega!

Vassiljev Intellekt Kool OÜ, registrikood 14420898,
aadress: Punane 16/1 - 307, Tallinn
e-mail: vikool.tallinn@gmail.com, tel. +372 58087113, 56884177.
Õpperuumid: Punane 16/1 - 303, 307, 309 Tallinn.

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

Made on
Tilda