Kursus
"A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud
eesti keele täienduskoolitus"
SEE KURSUS PÕHINEB VÕÕRASÕNADE
KIIREL MEELDEJÄTMISE EKSPRESS-METOODIKAL

Selle kursuse A1 programm on sellel tasemel saadaolevatest programmidest üks kaasaegsemaid. Meie programm sisaldab ainulaadset tehnoloogiat AKTIIVSE sõnavara moodustamiseks - kõnekeele ALUSED. Sellist tehnoloogiat ei ole üheski teises koolis.
Programm sisaldab viiskümmend üks 3-tunnist õppetundi, mis toimuvad kaks korda nädalas. Üle 1500. sõna, grammatika põhitõed ja vestluse oskused, vaid 25. nädalaga!
See kursus sisaldab autorimetoodikaid kõnekeele alusmüüri, aktiivset sõnavara moodustavate võõrsõnade selgeks ja usaldusväärseks meeldejätmiseks.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?
Näete spetsiaalset
pilti-võtit
See on „seotud" kindla eestikeelse sõnaga ja aitab seda meelde jätta.
Värvite pilti
pliiatsitega
Samal ajal ütlete selle sõna valjusti eesti keeles.
Jätate meelde
97 sõna 100-st!

Lihtne ja tõhus – vaatate pilti, värvite selle, ütlete sõna.

KURSUS

"A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus"

ÕPPEKAVA
Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Vassiljev Intellekt Kool OÜ

Õppekava nimetus:
A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm:
Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtrühmaks on tudengid, kooliõpilased alates 12. eluaastast (6. klass) ja täiskasvanud, kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes alustavad keeleõpinguid nullist või valdavad eesti keelt vähesel määral ja soovivad läbida eesti keele A2 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Õppija on omandanud algsed keeleteadmised, nt läbides ja lõpetades mõnes keeltekoolis eesti keele A1-taseme kursuse.
2. Firmasisese kirjaliku keeletesti sooritamine tulemusega vähemalt 60%. Testi on võimalik sooritada koolitaja juuresolekul kas paberkandjal või elektrooniliselt Google'i keskkonnas. Test on kokku pandud Vassiljev Intellekt Kool OÜ eesti keele A1-kursuse lõputesti põhjal.
3. Suulise vestluse läbimine. Soovija läbib kohapeal lihtsa isiklike küsimustega testi. Vestluse hindamiskriteerium: soovija lihtsate fraaside ja lausete abil tutvustab ennast ning vastab samateemalistele küsimustele.
Kursusele lubatakse soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimisavalduse ning sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja).
Osalejate keeletase määratakse ja grupid komplekteeritakse läbitud kirjaliku keeletesti ja suulise vestluse tulemuste põhjal. Õppegrupid moodustatakse enam-vähem sarnase teadmiste tasemega keelehuvilistest.

Õppekava koostamise alus:Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine:

saab aru tuttavatest sõnadest, väljenditest ja lausetest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (pere, sisseostud, kodukoht, töö jm), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
Rääkimine:

esitab lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastab enda kohta esitatud küsimustele; lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldab oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, tööd jm ning väljendab oma vajadusi, kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
Lugemine:
loeb ja saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, leiab eeldatavat faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest (kataloogid, sildid, plakatid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, muud teated avalikes kohtades, lihtsad ajalehekuulutused ja lühikesed ajaleheartiklid);
Kirjutamine:
lihtsate fraaside ja lausetega kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid ja teateid, täidab ankeete, mis sisaldavad isikuandmeid, teeb märkmeid ja koostab väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või esitada vabandust.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus: Kursuse õppe kogumaht on 300 akadeemilist tundi, millest 200 ak.tundi on kontaktõpet ja 96 ak.tundi iseseisvat tööd ning lõputest 4 ak.t.
A2 tase saavutatakse 300-tunnise kursusega järgmiselt:
Õppetöö toimub kaks korda nädalas neli akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 25 õppenädalat või 50 neljatunnist õppetundi või 2 eraldi koolitusmoodulit, millest igaüks sisaldab 100 akadeemilist tundi kontaktkoolitust. Ühe mooduli pikkus on 25 õppetundi või 12,5 õppenädalat.

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

1. Endast ja teistest rääkimine.
Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, vanus, perekonnaseis, rahvus jm). Mina ja minu pere. Välimus, riided ja iseloom. Huvialad. Kõneetikett (tutvumine, tutvustamine, tervitamine, hüvastijätt).

2. Haridus.
Haridusasutused. Koolielu. Minu haridustee ja õpitulemused. Edasiõppimise kavatsused ja võimalused.

3. Elukutse, amet ja töö.
Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused. Lihtsad küsimused tööintervjuul. Minu töökoht. Minu tööülesanded. Lihtsamad ohutus- ja tervishoiunõuded. Minu tööpäev.

4. Teenindus.
Lihtsamad toimingud postkontoris, pangas, juuksuri juures jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste liikide ja hindade kohta. Sildid, kuulutused ja reklaam. Teenuse eest maksmine.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.
Korteri või maja ostmine, üürimine ja müük. Kodu lähiümbrus. Kodu sisustus (mööbel ja kodumasinad). Igapäevased olmetingimused. Kodune majapidamine. Minu pere kodune elu. Minu päev. Külaliste kutsumine.

6. Enesetunne, tervis ja heaolu.
Kehaosad. Enesetunne. Olen haige. Arsti vastuvõtule registreerimine. Arsti vastuvõtul polikliinikus. Apteegis.

7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus.
Meelelahutus, harrastused ja huvid. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritused. Külaskäik. Meedia, infootsingud ja veebisuhtlus. Minu huvid ja hobid. Meeldejääv meelelahutusüritus.

8. Kaubandus, sisseostud ja hinnad.
Erinevad kauplused. Kaupluse asukoht ja lahtiolekuajad. Osakonnad, sildid ja viidad. Tarbekaupade liigid. Hangime infot kaupade kohta. Hinnad ja sooduspakkumised. Müüjalt abi palumine. Kauba eest maksmine.

9. Söök ja jook.
Toiduained, joogid. Ostude tegemine turul ja toidupoes. Toiduretseptid. Minu igapäevased toitumisharjumused. Söögikohad. Laua reserveerimine. Menüü. Roogade tellimine. Arve maksmine.

10. Inimeste suhted ühiskonnas.
Inimeste omavahelised suhted. Sõprus ja tutvus. Suhtlemine interneti kaudu. Lühikesed sõnumid ja teated. Kutse kohtumisele. Inimeste kirjeldamine.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm.
Ilmakaared. Maakaardilt info leidmine. Eesti suuremad linnad, saared, jõed, järved. Põhilised looduslikud objektid. Loomad. Linnud. Taimed. Aastaajad. Ilma kirjeldamine. Ilmateated. Minu kodukoht.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine.
Kultuurisündmused. Toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad. Lühike jutt mõnest kultuurisündmusest. Oma keeleoskuse kirjeldus. Keele praktiseerimise võimalused.

13. Linn. Transport.
Asutused linnas. Tee küsimine ja juhatamine. Ühistranspordi kasutamine. Sõiduplaanilt info leidmine. Pileti ostmine. Linnatransport ja individuaaltransport.

14. Reisimine, vaatamisväärsused.
Reisimisvõimalused. Reisi broneerimine. Kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss). Majutus. Vaatamisväärsused. Postkaart puhkusereisilt. Reisikirjeldus.

Kordamine: Läbitud teemade kordamine. „
A2-taseme eksamit tutvustav video
".

Lõputest: 4 ak. t.

Grammatika:
 Tähestik, tähtede õigesti kirjutamine ja hääldamine. Rõhu asetused.
 Nimisõnad: ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga, liitsõnad.
 Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; jaatav ja eitav kõne; ma- ja da-tegevusnimi; ühendtegusõna.
 Omadussõnad: käänamine, võrdlusastmed (keskvõrre ja liitülivõrre).
 Asesõnad: isikulised asesõnad; omastavad asesõnad; näitavad asesõnad.
 Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõnade käänamine.
 Muutumatud sõnad: sidesõnad ja määrsõnad. Sidesõnad lihtlauses. Aja-, viisi- ja kohamäärsõnad.
 Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 Küsisõnad: küsilausete moodustamine.
 Sõnajärg lihtlauses.
 Lihtsamad liitlaused.

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: kuuldu mõistmist, loetust arusaamist, rääkimis- ja kirjutamisoskust. Õppemeetodi valik sõltub tunni teemast ning ülesande tüübist ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, rollimänge, elulähedaste situatsioonide imiteerimist ning koolitajal on selles protsessis suunav ja organiseeriv funktsioon. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi. Auditoorse ja iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, tehakse hääldusharjutusi, loetakse ja analüüsitakse tekste, koostatakse dialooge, kirjutatakse lühikesi kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat, vaadatakse ja analüüsitakse videoid, esitatakse küsimusi ja vastatakse küsimustele, kirjeldatakse pilte ja töötatakse online-materjalidega.
Tunni alguses koolitaja tutvustab õppijatele tunni teemat, selgitab õppijatele tunni eesmärki ning häälestab ja motiveerib õppijaid. Iseseisva töö kohta annab koolitaja tagasisidet.
Õppeprotsessis kasutatakse muude metoodikate kõrval aktiivselt Vladimir Vassiljevi ja Jekaterina Vassiljeva poolt välja töötatud metoodikat. Metoodika põhineb mnemotehnikal, mis on tunnistatud väga tõhusaks võõrkeele sõnade meeldejätmisel ja grammatika õppimisel.
https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?...

Auditoorse töö käigus tehakse ka 3-4 minutilisi pause kinesioloogiliste harjutuste tegemiseks
https://youtu.be/sLOREsE6GcA. Samu harjutusi soovitatakse õppijatel teha ka kodus seoste loomiseks neuronite vahel ja mälu treenimiseks.

Iseseisev töö:
Kursuse iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning koosnevad koduülesannetest sõnavara omandamiseks ja kinnistamiseks, grammatikaharjutuste tegemisest, lugemisest ning audiofailide kuulamisest. Koduülesandeid antakse vastavalt grupi kiirusele. Eriti usinatel on võimalik õpetajalt koduseid ülesandeid ka juurde küsida.
Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt tööd teksti või sõnavaraga. Sellist tüüpi koduste ülesannetega suunatakse õppijaid veebipõhiseid sõnastikke kasutama. Sõnavara tõhusamaks meeldejätmiseks antakse iseseisvaid ülesandeid, mis eeldavad Vassiljevite metoodika alusel välja töötatud töövihikute ja nende juurde loodud paberist kaartide kasutamist.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Vassiljev Intellekt Kool OÜ õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus). Õpperuumide kasutamise õiguslikuks aluseks on pikaajaline rendileping.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
Õpperuumid on varustatud USB-mängija-, pabertahvli-, värvipliiatsite- ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele Vassiljev Intellekt Kool OÜ-s on avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu paljundusmasina ja printeri kasutamise võimalusega. Kõikides ruumides on internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Vassiljev Intellekt Kool OÜ kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Kõigile õppijatele on ettenähtud vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks. Puhkepauside ajal koolitusel osalejatel on võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed, komme ning küpsiseid. Tagatud on WC kasutamise ja kättepesu võimalus.
Väljaspool Punane 16/1 ruume toimuvaid koolitusi korraldatakse samadele tingimustele vastavates õpperuumides.
Tundides on võimalik osaleda ka digitaalselt Zoom'i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
Õpikud ja töövihikud on koostatud õpikute
M.Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1"
õppematerjalide, ülesannete ja harjutuste alusel.

Lisamaterjalid:
M. Simmul, I. Mangus „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1".
M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2".
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Eesti keel algajatele".
M. Kitsnik „Kirjuta mulle".
H. Org, Õ. Vahar „Loeme koos. Eesti keele õpet toetav materjal".
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks".
N. Remmel, J. Valgma "Eesti keele grammatika. Käsiraamat".
L. Kingisepp, P. Kärtner. „Mängime ja keel saab selgeks. Keeleõppemängude kogumik õpetajale".
M. Ilves „Algaja keelekasutaja". A2-taseme eesti keele oskus.

Veebipõhised materjalid ja testid:http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
http://enagueesti.ee/en/
https://keeleweb2.ut.ee/
https://www.eki.ee/dict/evs/
https://www.eki.ee/dict/ves/
http://web.meis.ee/testest/
https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#mat...

Osalejate jaoks komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad saavad täiendada (lühikeste artiklitega ajalehest või internetist, piltide-, grammatika materjalide- ja harjutustega) kogu õppetöö toimumise vältel. Samuti saavad õppijad Vassiljevite metoodika põhjal välja töötatud töövihikud ja nende juurde loodud paberist kaardid sõnade meeldejätmiseks, lisamaterjalid grammatika õppimiseks ja lausete moodustamise harjutamiseks. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene ja/või eesti keeles. Õppemapid ja töövihikud koos lisamaterjalide ja paberist kaartidega jäävad osalejate kätte ka pärast koolituse lõppemist.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. A2-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning mõõdetakse A2-tasemel kõiki osaoskusi: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Lõputesti ülesanded ja hindamiskriteeriumid põhinevad www.harno.ee kodulehel oleval testil: https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#a2-....

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st et õppija on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Vassiljev Intellekt Kool OÜ registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Vassiljev Intellekt Kool OÜ juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendit allkirjastab Vassiljev Intellekt Kool OÜ juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Vassiljev Intellekt Kool OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui võõrkeele õpetaja kutset või täiskasvanuhariduse alast eriväljaõpet. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele. Kõik koolitajad on läbinud eraldi ettevalmistuskursused, mis on mõeldud Vassiljevite keeleõppe metoodikat kasutavatele õpetajatele.

Kursuse
kogumaksumus
rühmas

1 952 eurot
*** NB! ***
SELLE KURSUSE HIND
INDIVIDUAALIS
vormingus
2500 eurot
Pöörake tähelepanu – see on 204 klassiruumi tundi pluss 96 tundi iseseisvat tööd. Selgub, et tunni hind on vaid 9,50 eurot – see on parim pakkumine keeleprogrammide turul.
(ühe mooduli kestvus on 25 kolmetunnist õppetundi (4 ak.tundi) ehk 12,5 nädalat)
TULEVASTE KURSUSTE AJAKAVA A2 tasemele
ÕHTURÜHMAD
HOMMIKUD RÜHMAD
1. Kursus toimub nii klassiruumis (klientidele Tallinnast) kui ka veebis ZOOM-i kaudu.

2. Juba enne 4. tundi saab liituda rühmaga, mis on alustanud juba enne 4. tundi, tulles grupile individuaalselt järele koos õpetajaga (ilma lisatasuta).

3. Kursuse keskel õppetunnist puududes saab puudutud tunni võtta salvestusel või paralleelrühmas, kui see on olemas, või tasu eest individuaalselt.

4. Sobiva grupi kursusele registreerumiseks täida ankeet, vajutades sellele lingile. Või helista 56884177.

5. Valitud kursuse eest tasumine tuleb üle kanda
kontole EE827700771002937497
kasusaaja Vassiljev Intellekt Kool OÜ,
makse selgitusse märkida: eesti keele kursus А2
ja teie ees- ja perekonnanimi.

6. Lisainfo saamiseks helista +372 56884177 või kirjuta: kursy.tallinn@gmail.com
Lisainfo
Alates 02. septembrist 2024
kuni 10. märtsini 2025
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 18.30 kuni 21.30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis (tallinlastele)
aadressil: Punane 16/1, ruum 303.
Alates 02. septembrist 2024
kuni 10. märtsini 2025
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 09:30 kuni 12:30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis (tallinlastele)
aadressil: Punane 16/1, ruum 303.
Alates 01. oktoobrist 2024
kuni 04. aprillini 2025
teisipäeviti ja reedeti
kella 18.30 kuni 21.30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis (tallinlastele)
aadressil: Punane 16/1, ruum 303.
Alates 01. oktoobrist 2024
kuni 04. aprillini 2025
teisipäeviti ja reedeti
kella 09:30 kuni 12:30.
Tunnid toimuvad ONLINE
ja auditooriumis (tallinlastele)
aadressil: Punane 16/1, ruum 303.
Kui teil on küsimusi või soovite registreeruda
sobiva kursuse saamiseks helistage telefoninumbritel
+372 58087113 või 56884177
ja meie töötajad aitavad teid hea meelega!

Vassiljev Intellekt Kool OÜ, registrikood 14420898,
aadress: Punane 16/1 - 307, Tallinn
e-mail: kursy.tallinn@gmail.com, tel. +372 58087113, 56884177.
Õpperuumid: Punane 16/1 - 303, 307, 410, 502 Tallinn.

Koolituste kvaliteedi tagamise alused


Made on
Tilda